Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Tranh đá Bảy Núi***
Mẹ và con
42cmx62cm

Tỉnh và động
42cmx62cm

Hồ Chí Minh
42cmx62cm

Biển sớm
62cmx42cm

Bác Hồ
60cm80cm

Bâng khuâng
62cmx42cm

Áo dài 1
42cmx62cm

Bến lặng
62cmx42cm

Đàn bà 4
42cmx62cm

răng đồng nước
42cmx62cm

Cặp đôi
62cmx42cm

Chiều Bảy Núi
62cmx42cm

Cô đơn
42cmx62cm

Đàn bà
42cmx62cm


Trăng 1
42cmx62cm

Hồng hạc 1
30cmx70cm

Hồng hạc
30cmx70cm

Tự do
62cmx42cm

Thích ca
42cmx62cm

Bác Hồ
60cmx80cm


Tự hoạ
30cmx70cm

Không có nhận xét nào: