Thứ Năm, 29 tháng 2, 2024

Cũng chỉ...
Nước có trôi xa
Qua bao ghềnh thác
Cũng chỉ ra biển cả

Chim bay một đời
Băng đồi vượt núi
Cũng ở giữa bầu trời